Det finnes flere løsninger på finansering i Jæren Sparebank.
Leasing kan være en god løsning på objekt finansering f.eks. utstyr, bil, maskiner, solcelleanlegg m.m. Nedenfor kan du lese mer om Tom Arild Bekkeheien hvor en kombinasjon av grønt lån og leasing ble beste løsning. Leasingavtalen ble levert gjennom vår samarbeidspartner DLL.
DLL er et globalt selskap (25 land) som jobber med gode og fleksible finansieringsløsninger gjennom Eika-alliansen som videre tilbyr dette i lokalbanker som Jæren Sparebank.

Bærekraftig matproduksjon med vindkraft!
Produksjon av strøm til eget bruk er ikke en nyvinning i seg selv, men Tom Arild Bekkeheien er en fremtidsrettet gårdbruker som har investert i noe som er ganske nytt i norsk sammenheng: en vindmølle som produserer strøm til drift av eget gartneri.
Tom Arild Bekkeheien driver med produksjon av tomater på Tangen i Hå kommune og hadde fra før av installert solcellepanel som et supplement til tradisjonell elektrisitet. Solcellene kom i sin tid i orden gjennom et grønt landbrukslån i Jæren Sparebank. En gårdsvindmølle ble neste steg i det grønne skiftet, på veien mot å bli enda mer selvforsynt. Vi har tatt en drøs med Tom Arild Bekkeheien om hvordan denne løsningen kom til.

 Først av alt – hvorfor valgte du lokalbanken på Jæren?
- Jeg har vært kunde i Jæren Sparebank i mange år, og hadde en god relasjon der. For meg er det viktig å ha en personlig rådgiver i lokalbanken, ha noen å snakke med, rådføre seg med – gjerne også en fast person over tid, og det har jeg hatt. I tillegg har de konkurransedyktige løsninger. Det er selvsagt viktig at betingelsene også er gode.

Hvorfor vindmølle?
- Det var flere årsaker til det. Ønsket om å være selvforsynt og samtidig være miljøvennlig spilte en viktig rolle. Vi ønsket å fortsette det grønne skiftet vi hadde startet på da vi etablerte solcellepanel som energikilde. Behovet for energi på kveld og natt når det er mørkt ble også en faktor, der klarer ikke solcelleanlegget å levere alene, men vindmøllen leverer kraft hele døgnet. Tomater trenger lys og varme også på kvelden og natten. Da ble det et poeng å finne en løsning for nettopp det.
- Vind har vi nok av på Jæren, vi har altså gode naturgitte forutsetninger for vindkraft. En vindmølle kan gi strøm 24 timer i døgnet når værforholdene tilsier det, og det gjør det ofte her vi bor. Strømbehovet er på 150 000 kWh per år, og når jeg legger sammen solceller og vindmølle, så vil de to kildene dekke i underkant av 90% av mitt behov per år, eller 130 000 kWh i 2023. Jeg bruker også noe naturgass og til slutt noe vanlig elektrisitet for å dekke hele behovet for strøm på et år.
- Denne typen gårdsvindmøller er et godt utprøvd produkt i Europa, selv om det per nå ikke er så mange i Norge. Det finnes cirka 900 slike vindmøller bare i Sverige og Danmark til sammen. Med tanke på hvor store områder vi har med gode vindforhold i Norge, er det naturlig å tro at flere vil vurdere vindmølle som energikilde i årene som kommer.

Kan du beskrive prosessen fram til vindmøllen ble satt i drift?
- Fra idestadiet til å settes ut i livet, tok det cirka et halvt år. Søknad til kommunen ble sendt i september 2022, og byggetillatelsen kom i april 2023. Det er en god del dokumentasjonskrav, og det ble noen runder med kommunen. Dette er bare den tredje vindmøllen i sitt slag her i Norge så vidt jeg vet, det står en på Åmøy og en på Lista, så dette var litt nytt for kommunen også.
- I tillegg er det en del forhold som må tas med i betraktningen når det gjelder plassering av en slik vindmølle. Geografi og topografi samt nabohensyn når det kommer til støy og utsikt. Plassering er ikke uvesentlig, en vindmølle som er 26 meter høy, er fullt mulig for mange å ha strategisk plassert på egen grunn – uten at det er til sjenanse eller hinder for naboer eller området rundt. Jeg vil tror dette er noe flere kommer til å vurdere i årene som kommer.

Hvordan ble vindmøllen finansiert?
- En kombinasjon av egenkapital og leasing finansierer vindmøllen vi har satt opp. Jæren Sparebank var en god sparringspartner og rådgiver, sammen med representanten fra DLL som også ble direkte involvert. Sammen fant vi den beste løsningen for akkurat dette prosjektet.
Kjell Hodne i Jæren Sparebank forteller om et godt samarbeid, både med Bekkeheien og i dette prosjektet også DLL.
- Bekkeheien har vært kunde i over 10 år og vi har over tid blitt kjent med virksomheten hans, noe som er en ubetinget fordel når vi skal finne finansielle løsninger som skal vare over mange år.

Hvorfor leasing?
- Dette var et objekt som var godt egnet for leasing, forteller Hodne. Et objekt med lang levetid og forholdsvis lave driftskostnader som dette, gir kunden en oversiktlig og forutsigbar økonomi, noe som er vesentlig for mange. Samarbeidet med DLL var også en viktig faktor for hele løsningen. Med DLL med i prosessen får vi kvalitetssikret at effekten av å velge leasing er best mulig for kunden. Det finnes alternative finansieringsløsninger, men i dette tilfellet var leasing den beste løsningen. Leasing som følger NIBOR med fast påslag gir forutsigbarhet som var viktig for denne kunden.