Jæren Sparebank har signert Kvinner i Finans Charter, mer info
Kvinner i Finans Charter skal bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner og spesialfunksjoner i finansnæringen i Norge.
Kvinner i Finans Charter ble lansert i juni 2021.
Banken forpliktet seg ved signering til å publisere mål, status og årlige resultater på bankens nettside

Interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå og spesialfunksjoner

Jæren Sparebanks langsiktige mål for kjønnsbalanse er min. 40 % kvinner eller min. 40 % menn.

Status kvinneandel           31.12.2021   31.12.2022
Ledergruppen inkl. adm. banksjef          33%    50%
Ledernivå 3    40%    33,3%
Ledernivå 4    100%    100%
Spesialfunksjoner    40%    54,5%

Oppfølging og rapportering

Kvinneandel følges løpende ved endringer og nyansettelser.
Jæren Sparebank ser viktigheten av balanse mellom kvinner og menn i verv og ledende stillinger. Det er satt inn tiltak for å sikre like avansementsmuligheter for kjønnene som for eksempel lik mulighet til å søke på stillinger uavhengig av fravær som sykmelding og utdannings- eller foreldrepermisjon.
Opplæringstiltak som gjennomføres er tilrettelagt for alle ansatte. Banken skal tilrettelegge for at ansatte kan kombinere arbeidet med familieliv (f.eks. fleksible arbeidstidsordninger og mulighet til å arbeide hjemmefra.

I tillegg er likestilling også med inn i alle rekrutteringsprosesser.
Ovenfor vises årlig rapportering i forhold til endringer og status, samt internt mål for kjønnsbalanse.